Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Utvärdering och erfarenheter från Miljökloka kontor

Save@work var ett europeiskt projekt skapat för att bidra till att genomföra energibesparingar i offentliga byggnader och stötta de offentliganställda att förändra sitt vardagliga energikonsumtionsmönster och få nya vanor och rutiner. I nio länder engagerade save@work mer än 17 000 anställda I 176 byggnader i ett beteendeförändringsprogram under ett år. Med stöd från experter i varje land, skapades lokala energiteam I varje offentlig byggnad. Dessa energiteam var sedan ansvariga för att planera, genomföra och delvis utvärdera energibesparingskampanjen i sin egna byggnad med stöd från den regionala save@work partners, i Sverige Energikontor Sydost.(c) Arbeid Milieu

Save@works utvärderingsrapport har tagits fram av tre huvudsakliga skäl:

1. för att presentera den metod som använts och vilka resultat som uppnåtts I de nio europeiska länderna.

2. för att beskriva hur utvärderingsprocessen utvecklats och använts i projektet och för att sprida erfarenheterna.

3. för att föreslå en förbättrad projektmetod inklusive tips och rekommendationer för andra som vill genomföra liknande satsningar i framtiden.

Innehållet i denna rapport är alltså avsedd för en ganska bred publik: genomförare av projekt som avser att skapa och/eller upprätthålla beteendeförändringsinitiativ i offentliga lokaler (såväl som andra kontor eller hushåll), beslutsfattare, projektfinansierare och forskare som arbetar inom området. Här ger vi en kort sammanfattning av den längre save@work utvärderingsrapport.

Save@work-projektet var uppbyggt runt en vetenskapsbaserad metodologi som baserade sig på teorier runt interpersonellt beteende och kombinerade både uppifrån och ner-perspektiv med nerifrån och upp-perspektiv. I det senare fallet var – å ena sidan – offentlig sektor inbjudna att vara aktiva deltagare i programmet för att på så sätt försäkra att anställda på alla nivåer skulle stöttas i att engagera sig i save@work aktiviteterna. Å andra sidan skapades Energiteam, sammansatta av fastighetsansvariga och intresserade anställda på ofta på frivillig basis, i varje byggnad. Projektet byggdes avsiktligt upp av mindre grupper som stödjare och genomförare av aktiviteterna lokalt. Dessa jobbade för beteendeförändringar och använde en mängd motiveringsmetoder, med andra ord verktyg och material samtidigt som de kunde tillgodose behoven hos olika personlighetstyper.

Majoriteten (73%) av de deltagande byggnaderna minskade energianvändningen under projektet: i genomsnitt sparades 8% av energianvändningen. Totalt minskade primärenergianvändningen med 6.5 GWh hos de 9 deltagande länderna vilket motsvarar 1 783 ton CO2-utsläpp. Förutom att resultaten i energibesparingar och att koldioxidutsläppen minskar är det viktigt att notera projektets roll och betydelse för att öka medvetenheten hos medarbetarna och för att skapa nya energieffektiva beteenden och metoder som kan utgöra grund för framtida hållbara utvecklingsaktiviteter inom energiområdet. Save@work bidrog till högre kunskap och högre medvetenhet såväl som en bättre sammanhållning på arbetsplatserna som är redo att fokusera på att göra ännu mer energibesparingar - ett resultat som är lika viktigt som de uppnådda besparingarna.

Läs kortversionen av rapporten här (engelska) >

Läs hela rapporten här (engelska) >

(Bild: (c) Arbeid Milieu )

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand