Welcome to save@work - helping offices to save energy and cut carbon.

Resultatet från den inledande enkäten finns ute nu

pre enkät

I samband med att Miljökloka kontorkampanjen startades genomfördes en enkätundersökning för de anställda i de deltagande byggnaderna. Syftet var att kartlägga och få en uppfattning om de anställdas vanor och inställning till energibesparing för att  få en uppfattning om hur energibesparing hanteras i de olika deltagande byggnaderna och att undersöka om det finns några skillnader i energibesparing och energivanor i de deltagande 9 länderna. med hjälp av resultaten från enkäten fanns då möjligheter att kunna stötta de deltagande byggnaderna på bästa sätt under kampanjen. Eftersom en uppföljande enkätundersökning kommer att genomföras i slutet av energikampanjen kommer det vara möjligt att identifiera om det blivit någon skillnad avseende energibeteende och inställning under kampanjåret.
I de 9 deltagande länderna berörs mer än 17000 anställda av kampanjen. I varje deltagande byggnad har de anställda ombetts att fylla i enkäten. Totalt lämnades 2960 svar in.

I enkäten tillfrågades respondenterna om vardagliga energibesparingsvanor på arbetsplatsen, som t.ex. vanor runt att släcka belysningen, användningsfrekvensen av energibesparande inställningar på elektronisk utrustning, energibesparing kopplat till värme och kyla. Avsikten var att identifiera hur respondenterna själva upplevde sina och kollegornas energi-vanor. Det visade sig finnas skillnader mellan hur man uppfattar sig själv och hur man tror att kollegorna gör. störst är skillnaden i Frankrike, Italien och Österrike, medan man i  Sverige och Lettland i en högre utsträckning uppfattar att man har likande vanor som sina kollegor. 

Läs en sammanfattning på svenska här>

Här finns den långa versionen på engelska >

 

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand